Báo cáo hiệu suất hoạt động

You are here:
< All Topics

Là công cụ tự động thống kê theo lượt tương tác và thẻ khách hàng giúp bạn quản lý fanpage hiệu quả hơn.

Để theo dõi số liệu thống kê, tại thanh Menu của Chatbot ấn chọn “Báo cáo”

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2019/11/Screenshot-at-Nov-05-14-20-09.png

Khi đó giao diện Báo cáo sẽ cho phép bạn theo dõi 2 loại số liệu thống kê: Tổng quan và Thẻ khách hàng.

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2019/11/Screenshot-at-Nov-05-14-22-12.png

– Tổng quan: có 2 biểu đồ cho phép bạn theo dõi:

  • Lượng khách hàng đăng ký theo dõi, bạn có thể tự chọn khoảng thời gian mình muốn theo dõi.
  • Thẻ khách hàng: cung cấp số liệu về tổng số thẻ bạn đã tạo, số khách hàng đã gắn thẻ và biểu đồ thể hiện tỷ lệ phần trăm (%) thẻ được sử dụng.

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2019/11/Screenshot-at-Nov-05-14-28-19.png

Table of Contents
Copyright © 2020 NovaonX