Cách thêm và thay đổi hình ảnh của Landing page

You are here:
< All Topics

Thêm ảnh và thay ảnh trên Landing page:

Bước 1: Chọn phần tử bạn muốn thay ảnh

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/09/LDPt_1.png

Bước 2: Chọn nút thay ảnh lúc này thanh Header sẽ hiện ra khung chỉnh sửa cho phép bạn thay đổi ảnh

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/09/LDP-2.png

Bước 3: Chọn nút tải ảnh và Upload ảnh bạn muốn thay. Chọn ảnh đã upload ấn Sử dụng để hoàn thành thao tác thay ảnh.

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/09/LDP-3.png
Table of Contents
Copyright © 2020 NovaonX