Cách thiết lập kịch bản chăm sóc

You are here:
< All Topics

Tính năng kịch bản chăm sóc cho phép bạn thiết lập kịch bản tin nhắn tự động chăm sóc cho 1 khách hàng hoặc 1 nhóm khách hàng, kéo khách hàng về lại trang của bạn và chú ý đến trang/sản phẩm của bạn hơn. Bạn có thể tạo kịch bản chăm sóc ở màn hình kịch bản chăm sóc và sử dụng các kịch bản đó để gắn cho khách hàng ở màn hình quản khách hàng.

Các bước thiết lập Kịch bản chăm sóc:

Tại màn hình Kịch bản chăm sóc, chọn Tạo kịch bản mới. Khi đó, hệ thống sẽ mặc định có 1 kịch bản có sẵn với 4 tin nhắn đã thiết lập. Bạn có thể sửa/thêm/xóa từng tin nhắn trong kịch bản đó theo tùy ý thiết lập.

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2019/11/k%E1%BB%8Bch-b%E1%BA%A3n-tin-nh%E1%BA%AFn-h%C3%A0ng-lo%E1%BA%A1t.png

* Lưu ý:

  1. Hệ thống không giới hạn số lượng tin nhắn thiết lập đối với 1 kịch bản chăm sóc
  2. Thiết lập thời gian gửi kịch bản: Thời gian gửi của những tin nhắn sau sẽ được tính từ thời gian gửi của tin nhắn kịch bản chăm sóc liền trước đó

Thao tác: Khi bạn nhấn vào bất kỳ 1 tin nhắn trong kịch bản chăm sóc, hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình thiết lập tin nhắn, bạn nhấn vào [Chỉnh sửa] để thiết lập tin nhắn đó.

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2019/11/K%E1%BB%8Bch-b%E1%BA%A3n-cs.png

Với màn hình thiết lập tin nhắn chi tiết, bạn hoàn toàn có thể thiết lập với các thao tác tương tự như thiết lập Chatbot trả lời tin nhắn. Sau khi thiết lập tin nhắn xong, bạn có thể nhấn Xuất bản để xuất bản ngay tin nhắn đó hoặc ấn Đặt lại  để quay về trạng thái thiết lập liền trước đó.

* Lưu ý: Kịch bản chăm sóc sẽ không hoạt động nếu bạn chưa kích hoạt trạng thái Bật (On) cho từng tin nhắn.

Table of Contents