Category - Nhắn tin hàng loạt

You are here:
  • Main
  • Nhắn tin hàng loạt

Tính năng Nhắn tin hàng loạt

Chức năng nhắn tin hàng loạt cho phép bạn quản lý danh sách toàn bộ khách hàng đã tương tác với các trang của bạn, gửi tin nhắn cho một, một nhóm hoặc toàn bộ khách hàng cùng bộ quản lý nâng cao.
Read More