Category - Quản lý hội thoại

You are here:
  • Main
  • Quản lý hội thoại

Chế độ gộp trang Fanpage

Tính năng này cho phép gộp hai (2) hay nhiều fanpage với nhau trên một trên một màn hình mà không làm thay đổi tương tác giữa khách hàng và bạn. Giúp bạn dễ dàng quản lý khi có nhiều fanpage tương đương nhau
Read More