Cấu hình thẻ hội thoại và thẻ khách hàng

You are here:
< All Topics

Cấu hình thẻ hội thoại và thẻ khách hàngTính năng thẻ hội thoại trong Quản lý tương tác cho phép đánh dấu, phân loại hội thoại/khách hàng. Từ đó hỗ trợ bạn có thể lọc hội thoại/khách hàng một cách nhanh chóng. Có thể thực hiện quản lý, thêm 1 thẻ hội thoại bằng những cách sau:

Cách 1: Click thêm thẻ ngay tại khung nhập liệu của hội thoại (tối đa 10 thẻ, không được chọn màu thẻ)

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/Screen-Shot-2018-08-30-at-4.33.21-PM.png

Cách 2: Vào cấu hình tương tác, chọn cấu hình thẻ => thêm thẻ tại ô thẻ hội thoại (tối đa 10 thẻ, được chọn màu, sửa tên thẻ, xóa thẻ)

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/c%E1%BA%A5u-h%C3%ACnh-th%E1%BA%BB.png

Thẻ khách hàng: Bạn có thể thêm mới các thẻ khách hàng để phân loại khách hàng theo các tiêu chí khác nhau khi chọn “Thêm thẻ khách hàng mới”. Hoặc loại bỏ thẻ khách hàng không phù hợp bằng cách click vào vào thẻ khách hàng đó và chọn nút “Xóa”

Thẻ hội thoại: Bạn có thể gắn thẻ để phân loại các hành động của khách hàng. Để thêm thẻ hội thoại, bạn chọn “Thêm thẻ mới”. Để xóa thẻ khách hàng bạn click vào thẻ cần xóa và chọn “Xóa”

Bạn có thể sử dụng các thẻ này để phân loại khách hàng trong quá trình giao tiếp với họ.

Ngoài ra, bạn có thể thêm trực tiếp thẻ khách hàng và thẻ hội thoại ngay tại cuộc hội thoại với khách hàng

Table of Contents