Chọn đối tượng nhắn tin hàng loạt bằng cách tải tệp có số điện thoại

You are here:
< All Topics

Trong tính năng lọc đối tượng ở Nhắn tin hàng loạt, hệ thống NovaonX Chatbot cho phép bạn tải lên một tệp số điện thoại để gửi tin nhắn hàng loạt cho những khách hàng trong tệp đó.

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/2-4.png

Lưu ý: Khi bạn tải lên tệp số điện thoại, tệp đó phải ở định dạng trang tính (excel). Bạn có thể tải file mẫu về để kiểm tra định dạng dữ liệu trước khi tải lên.

Table of Contents