Điều kiện nhắm chọn và cách thức thực hiện nhắn tin hàng loạt

You are here:
< All Topics

Trong bước lọc đối tượng của nhắn tin hàng loạt, hệ thống NovaonX Chatbot cho phép chọn tệp đối tượng theo các tiêu chí sau: Thẻ khách hàng, Thông tin khách hàng, Thời gian

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/2.png
  • Lọc theo thẻ khách hàng: cho phép lọc ra tệp đối tượng theo nhóm khách hàng đã được gắn thẻ khách hàng
  • Lọc theo thông tin khách hàng: cho phép lọc ra tất cả khách hàng có/không có số điện thoại , email, và lọc theo giới tính
https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/2-1.png
  • Lọc theo thời gian: Cho phép lọc ra  tất cả tệp khách hàng theo ngày đăng ký và ngày tương tác gần nhất
https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/2-2.png
Table of Contents