Gắn bài viết theo hashtag là gì?

You are here:
< All Topics

Khi thiết lập trả lời bình luận riêng cho một hay nhiều bài viết cụ thể, ngoài việc chọn theo ID bài viết, bạn có thể chọn Trả lời tự động theo hashtag đã được gắn trong bài viết đó.

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/09/Untitled-2.png
Table of Contents