Kết nối Chatbot NovaonX với website Onshop

You are here:
  • Main
  • Khác
  • Kết nối Chatbot NovaonX với website Onshop
< All Topics

Tính năng này cho phép bạn kết nối chatbot với website Onshop.

[1] Kết nối: Bạn chọn “Kết nối tài khoản Onshop”. Bạn cần hoàn thành các thông tin: Mã liên kết và URL Shop. Sau khi cập nhật xong thông tin, bạn bấm “Cập nhật” là hoàn thành kết nối.

Hướng dẫn lấy mã: Bạn đăng nhập vào tài khoản Onshop để lấy mã liên kết và URL Shop.

Lấy mã liên kết: Bạn vào mục Chatbot > Kết nối với chatbot > Mã kết nối. Tại đây, bạn bấm nút “Sao chép” để lấy mã kết nối.

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2019/11/K%E1%BA%BFt-n%E1%BB%91i-onshop.jpg

Lấy URL Shop: Bạn vào mục Website > Tên miền. Sau đó, bạn sao chép tên miền bạn cần kết nối với chatbot

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2019/11/onshop.jpg

[2] Ngắt kết nối: Bạn truy cập vào tính năng kết nối trên Chatbot và chọn nút “Ngắt kết nối” để hủy kết nối giữa Chatbot và Onshop

Table of Contents