Làm thế nào để tôi nhắn tin cho một tệp khách hàng mà tôi đã có số điện thoại?

You are here:
< All Topics
  • Trước hết, bạn cần có sẵn một tệp danh sách khách hàng có số điện thoại.
  • Sau đó, khi “Tạo chiến dịch mới”, bạn có thể tải lên tệp trong phần “Tải lên một tệp số điện thoại” tại ô “Chọn đối tượng”.
https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/09/Untitled-1.png
Table of Contents