Landing page có bao nhiêu đoạn mẫu là phù hợp?

You are here:
< All Topics

Mỗi Landing page có từ 5 – 7 đoạn mẫu là phù hợp nhất sẽ đầy đủ thông tin và ngắn gọn, bao gồm các đoạn: 

  • Giới thiệu, đặc điểm nổi bật của sản phẩm / dịch vụ,
  • Nội dung chi tiết sản phẩm / dịch vụ,
  • Lợi ích khi sử dụng sản phẩm / dịch vụ,
  • Ý kiến khách hàng,
  • Biểu mẫu và giá,
  • Chân trang.
Table of Contents