Lưu ý về thiết lập thời gian gửi tin nhắn trong kịch bản chăm sóc?

You are here:
< All Topics

Với thiết lập thời gian ở tin nhắn trong một kịch bản chăm sóc, bạn cần lưu ý như sau:

  • Thời gian gửi của một tin nhắn sẽ được tính từ thời gian gửi của tin nhắn liền trước đó. Riêng tin nhắn đầu tiên sẽ được tính từ thời điểm người dùng được thêm vào kịch bản chăm sóc.
  • Tránh trường hợp có khách hàng sẽ thiết lập theo thời gian tính từ tin nhắn đầu tiên, dẫn đến việc hệ thống gửi tin nhắn vào thời gian không như bạn mong muốn.
Table of Contents
Copyright © 2020 NovaonX