Những khách hàng nào của tôi có thể nhận được tin nhắn hàng loạt có nút bấm và ảnh?

You are here:
< All Topics
  • Những khách hàng có thể nhận được tin nhắn hàng loạt có nút bấm và ảnh là những khách hàng có nhắn tin với trang của bạn từ khi bạn đăng ký kích hoạt hệ thống chatbot
  • Lưu ý: những khách hàng khác vẫn sử dụng được nút bấm
Table of Contents