Tạo Facebook Ads JSON

You are here:
< All Topics

Ở tab “Chiến dịch” ⇒ Click vào button “Tạo” để tạo quảng cáo

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2019/08/Screenshot_11.png

 Đi tới màn hình tạo chiến dịch, chọn mục tiêu tiếp thị là “Tin nhắn”.

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2019/08/Screenshot_12.png

Sau khi chọn “Tin nhắn” ⇒ Tại tab “Đích đến của tin nhắn” ⇒  Chọn “Nhấp để mở Messenger”.

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2019/08/Screenshot_13.png

Sau đó tiến hành xác định đối tượng, vị trí và ngân sách cho quảng cáo và chuyển sang bước tiếp theo. Kéo xuống phần “Thiết lập Messenger” ⇒ Chọn “Mẫu tùy chỉnh” ⇒  Click vào “Bắt đầu” hoặc “Tạo mới” (nếu trước đó đã có mẫu có sẵn) 

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2019/08/Screenshot_14.png

Tại pop-up “Tạo mẫu tùy chỉnh” ⇒ Chọn tab JSON⇒ Xóa toàn bộ mã mặc định và dán mã JSON từ công cụ trong NovaonX vào:

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2019/08/Screenshot_15.png

Sau đó xác nhận và chọn “Hoàn tất” để tạo mẫu quảng cáo được Facebook tiến hành xét duyệt.

Table of Contents