Thiết lập câu trả lời cho từng bài viết cụ thể

You are here:
< All Topics

Tại thiết lập chủ đề từ khóa, hệ thống cho phép tạo ra nhiều câu trả lời và cho phép gắn với mỗi bài viết cụ thể. Để thêm câu trả lời, nhấn vào nút Thêm câu trả lời.

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/Screen-Shot-2018-08-30-at-4.15.02-PM.png

Để gắn mỗi câu trả lời với 1 bài viết cụ thể, tại câu trả lời đó, bạn chọn “Chỉ một số bài viết được chọn”. Khi đó, hệ thống cho phép lựa chọn: hoặc chọn bài viết theo ID, hoặc chọn bài viết theo hashtag

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/Screen-Shot-2018-08-30-at-4.15.14-PM.png

Chọn bài viết theo ID:

  • Lấy ID của bài viết bạn muốn gắn câu trả lời, nhập vào ô tìm kiếm, hệ thống sẽ lọc ra bài viết trùng với ID đó. Ví dụ ID bài viết:

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/Screen-Shot-2018-08-30-at-4.15.45-PM.png

Lấy ID đó và dán vào ô nhập liệu, hệ thống sẽ trả về kết quả như sau:

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/Screen-Shot-2018-08-30-at-4.15.55-PM.png

Khi đó, tick chọn vào ô trống ở đầu bài viết mà hệ thống trả về kết quả sau khi tìm kiếm.

Như vậy, chọn bài viết theo ID cho 1 câu trả lời đã được thiết lập.

  • Chọn bài viết theo hashtag

Bước 1: Tạo hashtag sẽ dùng cho các bài viết mà bạn đăng lên trên trang của mình.

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/Screen-Shot-2018-08-30-at-4.16.04-PM.png

Bước 2: Tạo bài viết có chứa hashtag đã được thiết lập

Bước 3: Tại thiết lập Chatbot, tick chọn vào hashtag đã tạo mà bạn muốn gắn cho 1 bài viết cụ thể. Sau đó tải lại trang để hệ thống ghi nhận những thiết lập đã tạo..

Như vậy, chọn bài viết theo hashtag cho 1 câu trả lời đã được thiết lập.

Table of Contents