Thiết lập tin nhắn Opt-in khi khách hàng trả lời bình luận

You are here:
< All Topics

Trong thiết lập trả lời bình luận, khi thiết lập trả lời bình luận vào tin nhắn riêng, hệ thống cho phép lựa chọn thiết lập hành động tiếp theo khi khách hàng trả lời tin nhắn đó: https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/Screen-Shot-2018-08-30-at-4.19.05-PM.png

  • Nếu lựa chọn tiếp tục trả lời bằng các chủ đề tin nhắn đã thiết lập, hệ thống sẽ bắt từ khóa trong tin nhắn của khách hàng để trả lời tiếp
  • Nếu chọn trả lời bằng tin nhắn mặc định, hệ thống cho phép thiết lập 1 tin nhắn Opt-in để trả lời khách hàng khi khách hàng nhắn tin lại cho trang của bạn.

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/Screen-Shot-2018-08-30-at-4.19.14-PM.png

Khi click vào chỉnh sửa, hệ thống cho phép chỉnh sửa tin nhắn tương tự như khi thiết lập Chatbot trả lời tin nhắn với các dạng: văn bản, hình ảnh, thẻ sản phẩm, nút lựa chọn và chờ tin nhắn từ khách hàng

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/Screen-Shot-2018-08-30-at-4.19.20-PM.png

Khi click xuất bản, hệ thống sẽ ghi nhận thiết lập tin nhắn Opt-in đã tạo.

Table of Contents