Tính năng tạm dừng trả lời tự động

You are here:
< All Topics

Mục đích của tính năng này là để bạn có thể tạm dừng việc trả lời tự động với một khách hàng cụ thể trong trường hợp bạn muốn hỗ trợ khách đó bởi chính bạn hoặc nhân viên của bạn.

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2019/11/T%E1%BA%A1m-d%E1%BB%ABng-h%E1%BB%99i-tho%E1%BA%A1i.png

[1]: Tắt trả lời tự động cho hội thoại này

[2]: Hiển thị thời gian dừng trả lời tự động

[3]: Thêm thời gian dừng trả lời tự động

Nút “x”: Bật trả lời tự động

Table of Contents