Tôi có nhiều nhân viên cùng quản lý một trang, làm sao để các nhân viên đó cũng sử dụng được Chatbot trên trang của tôi?

You are here:
  • Main
  • Câu hỏi thường gặp
  • Tôi có nhiều nhân viên cùng quản lý một trang, làm sao để các nhân viên đó cũng sử dụng được Chatbot trên trang của tôi?
< All Topics

Nếu bạn có nhiều nhân viên trực trang, nhân viên của bạn có thể sử dụng Chatbot khi:

  • Bạn đã add những nhân viên đó vào quyền Quản trị viên trên fanpage của bạn.
  • Sau đó, nhân viên sử dụng Chatbot bằng cách truy cập vào website và đăng ký bằng tài khoản facebook.
Table of Contents