Tôi có thể tạo tối đa bao nhiêu tin nhắn trong một kịch bản?

You are here:
< All Topics

Hiện tại, với tính năng kịch bản chăm sóc, hệ thống đang không giới hạn số tin nhắn mà bạn có thể tạo trong 1 kịch bản

Table of Contents