Trả lời tự động bình luận có chứa số điện thoại

You are here:
< All Topics

Trong thiết lập trả lời bình luận, công cụ NovaonX Chatbot cho phép thiết lập trả lời bình luận: có số điện thoại, mặc định và chủ đề từ khóa.

Khi khách hàng để lại số điện thoại trên bình luận, hệ thống sẽ đưa ra câu trả lời có số điện thoại để trả lời khách hàng.

Thiết lập câu trả lời cho bình luận có số điện thoại theo các bước sau:

Bước 1: Trên thanh menu, chọn “Trả lời tự động”

Bước 2: Tại thiết lập trả lời bình luận, chọn bình luận có số điện thoại. Tại giao diện thiết lập Trả lời bình luận có số điện thoại cũng có 2 cột chính: Câu trả lời và các bước thiết lập câu trả lời.

https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/08/Screen-Shot-2018-08-30-at-4.11.02-PM.png

Table of Contents